Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Faglig skuffelse over EU-topmøde

Fokus i EU bliver på konkurrenceevne og regelforenkling, men hvis det er politikken, så bliver 26 millioner arbejdsløse stadig uden arbejde og intet ændrer sig, mener Europæiske Faglige EFS’s generalsekretær

29. jun. 2014Topmøder | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse EFS havde lagt op til, at EU skulle ændre politik og satse på en politik for job og beskæftigelse og stoppe nedskæringspolitikken og barske reformer. Støttet af Frankrig og delvis Italien havde EFS håbet på, at EU ville satse helt anderledes på en investeringspolitik, hvor to procent af hele EU’s nationalprodukt blev samlet i en ny pulje, der kunne satse på investeringer ikke mindst i en grøn udvikling. I lighed med den franske præsident og italienske premierminister ville EFS også have ændringer, så vækst og stabilitetspagten blev blødt op, og landene ikke blev mødt med hårde krav om at spare for at leve op til krav om lave underskud på budgetter.

Den franske præsident, Francois Holland, og den italienske premierminister, Matteo Renzi, fik imidlertid ikke deres ønsker igennem på topmødet. I konklusionerne hedder det, at den finanspolitiske konsolidering skal fortsætte. De muligheder, som vækst og stabilitetspagten giver allerede i dag for en balance, skal blot udnyttes. Der er ingen grund til at ændre på principper. Topmødet hilser det derimod velkomment, at flere lande allerede har strammet politikken så kraftigt op, at de nu ikke længere anses for at være problemer. Samtidig skal landene holde fast ved at ændre strukturer i samfundet. Der skal større fleksibilitet på arbejdsmarkeder.

”Der bør særlig lægges vægt på strukturreformer, der øger væksten og forbedrer den finanspolitiske bæredygtighed, herunder gennem en passende vurdering af finanspolitiske foranstaltninger og strukturreformer, samtidig med at der gøres god brud af den fleksibilitet, der er indbygget i den eksisterende stabilitets- og vækstpagt regler,” hedder det.

Målrettet regulering

EFS har ved flere anledninger tordnet mod den forenkling af regler, der bliver planlagt og i en række tilfælde allerede er gennemført i EU. Som omtalt på fagligt.eu arbejder EU med at lette byrderne for erhvervslivet og herunder først og fremmest de små og mellemstore virksomheders byrder. Det sker gennem programmet for målrettet og effektiv regulering, REFIT. På topmødet vedtog stats- og regeringslederne, at REFIT stadig bør være en prioritet i EU’s arbejde.

”Det kræver et stærkt engagement i regelforenkling og byrdemindskelse i lovgivningsarbejdet og bedre anvendelse af konsekvensanalyser og efterfølgende evalueringer i hele lovgivningsprocessen på EU-plan og på nationalt plan,” hedder det.

 I et bilag om en strategisk dagsorden for forandringer hedder det videre, at Unionen må tage dristige skridt for at fremme væksten, øge investeringerne, skabe flere og bedre arbejdspladser og fremme reformer med henblik på konkurrenceevne.” I det arbejde er der fokus på de små og mellemstore virksomheder, der skal have lettere adgang til finansiering og investering og have færre og unødvendige administrative byrder og omkostninger på baggrund af reglerne. Det skal ske på en målrettet måde.

Lille indrømmelse til EFS

EFS har især anklaget EU-Kommissionen for at ville slække på arbejdsmiljøet, så de små og mellemstore virksomheder får lettere ved at leve op til regler og herunder arbejdsmiljøregler. På det punkt har EFS fået en indrømmelse, idet det hedder fra topmødet, at der skal være regelforenklinger, ”idet forbruger- og arbejdstagerbeskyttelse samt sundheds- og miljømæssige forhold respekteres.”

Før topmødet var der lagt op til, at stats- og regeringslederne også ville diskutere det indre marked, den fri bevægelse og uheldige følger i form af snyd med velfærdsydelser. Topmødet understreger, at det indre marked skal udbygges ikke mindst på det digitale område. Det har efter topmødet også heddet, at EU nu vil se på problemer med velfærdsydelser, hvor børnecheck til udlændinges børn i hjemlande især har været angrebet.

I bilaget til konklusionerne tales der også om EU’s grundlæggende frihedsrettigheder som retten til at bevæge sig frit og etablere sig. Men det hedder, at arbejdstagernes mobilitet skal fremmes og rettighederne beskyttes, ”nemlig alle EU-borgernes ret til at færdes frit, tage ophold og arbejde i andre medlemsstater, bl.a. mod eventuelt misbrug eller eventuelle svigagtige krav.” Det fremgår ikke, om der her tænkes på staternes misbrug og svigagtige krav til arbejdstagerne fra andre lande for at få arbejde, eller udlændinges krav, de egentlig ikke har ret til at stille.

Flere tabere på topmødet

Efter topmødet tales der meget om den britiske premierminister, David Camerons nederlag på topmødet, fordi han ikke fik blokeret for, at Luxembourgs tidligere premierminister og tidligere formand for eurogruppen, Jean-Claude Juncker, blev udpeget til posten som formand for EU-Kommissionen. Netop det spørgsmål og Camerons person og personen Juncker prægede topmødet

EFS’s generalsekretær, Bernadette Ségol, ser imidlertid, at også fagbevægelsen og ikke mindst 26 millioner arbejdsløse blev taberne.

-          EU skulle fokusere på politikker og ikke personer, siger Bernadette Ségol og peger på, at det ikke var nok, at topmødet blot fandt arbejdsløshed og fattigdom uacceptabel.

-          - Jeg efterlyser, hvad de vil gøre ved det. Hvis empatien fortsætter, som den hidtil har gjort, og man fortsat skærer regeringers budgetter og deregulerer, så vil 26 millioner arbejdsløse forblive uden job og intet vil ændre sig, siger Bernadette Ségol.

Fem prioriteter for EU’s arbejde

Stats- og regeringslederne samlede den kommende års politiske prioriteter i fem punkter:

Fuldt ud udnytte potentialet i det indre marked.

Fremme et iværksætterklima og jobskabelse.

Investere og forbedre økonomierne til fremtiden.

Styrke Unionens globale attraktivitet.

Gøre Den Økonomiske og Monetære Union til en mere solid og modstandsdygtig stabilitets- og vækstfaktor.

Konklusionerne fra topmødet, se her

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu